Safbwyntiau Cwiar – Galw am artistiaid 

Gwahoddwyr: oriel Elysium, Abertawe 

Mae Elysium yn sefydliad a arweinir gan artistiaid gyda phwyslais ar gymuned a chydweithio. Rydym yn croesawu arbrofi, rhyddid, ac yn meithrin ymarfer creadigol trwy ganolbwyntio ar ymarferwyr newydd a sefydledig.

Mae Elysium yn ymfalchïo mewn bod yn lleoliad diogel a chynhwysol. Ni yw ceidwaid adeilad sydd ag arwyddocâd hanesyddol o ran bywyd nos LHDTC+ yn Abertawe. Ar ôl cael ei disgrifio fel ‘dinas sy’n galaru am golli ei diwylliant hoyw’, mae nifer y lleoedd LHDTC+ unigryw yn Abertawe wedi gostwng. Mae cynnig arddangosfa Gofod Cwiar wedi digwydd mewn ymateb i hyn ond mae hefyd yn anelu at gefnogi artistiaid gweledol cwiar yng Nghymru a thu hwnt. 

Rydym am weithio gyda 5 artist i archwilio ac ymateb i thema gofod cwiar gan weithio tuag at arddangosfa a fydd yn rhedeg o 31 Mai 2024 – 6ed Gorffennaf 2024. 

Mae’r term gofod cwiar yn amrywio rhwng dau gysyniad dadleuol ‘cwiar’ a ‘gofod’.

Yn y bôn, mae mannau cwiar yn rhai diogel, gan ganiatáu i bobl cwiar gofleidio eu gwir hunain, gan gynnig gofod o rymuso a gwrthwynebiad yn erbyn normau prif ffrwd. I lawer, gall y term fod yn gyfystyr â bywyd nos cwiar ond mae hynny’n gwadu’r myrdd o ofodau sydd efallai’n dod o dan y term cyffredinol hwn. Er enghraifft, gall y mannau hyn fod yn bensaernïol, rhithiol, personol, hanesyddol neu ddychmygol. Mae gofodau cwiar hefyd â’r potensial i fod yn wleidyddol yn a thrwy eu bodolaeth a’u hymarfer.

 Efallai bod peidio â chael diffiniad unigol yn rhan o’r pwynt, mae’r term yn parhau i fod dros dro, yn agored ac yn amorffaidd. 

Rydym yn gwahodd artistiaid i gyflwyno cynnig yn amlinellu sut y byddent yn datblygu gwaith mewn ymateb i thema gofod cwiar.

Sut i wneud cais:

Ni ddylai cynigion ysgrifenedig fod ar ddim mwy nag un ochr A4 gyda hyd at 6 delwedd JPEG/dolen i fideos.

Os nad ysgrifennu yw eich peth chi gallwch ddarparu ffilm neu recordiad 5 munud yn egluro eich syniadau gyda dolenni i enghreifftiau ar-lein. 

Os oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i wneud y broses ymgeisio yn haws i chi, mae croeso i chi ofyn. 

Taliad:

Bydd y pum artist llwyddiannus yn cael £1000 i ddatblygu eu gwaith ar gyfer yr arddangosfa. 

Cyflwynwch eich cynigion a’ch delweddau i info@elysiumgallery.com 

Dyddiad Cau: 28 Ionawr 2024

Detholwyr:

Rhiannon Lowe, Sahar Saki, Dafydd Williams + On Your Face Collective

Rhiannon Lowe

Perfformiwr traws a gwneuthurwr sŵn yw Rhiannon Lowe. Mae ei hymarfer wedi datblygu i fod yn lanast o sain, arddangosfa, perfformiad, testun, cyhoeddi, gwisgoedd a ffilm. Mae’n archwiliad gwasgarog o’i phrofiad ei hun o drawsnewid, wedi’i aflonyddu gan hinsawdd wleidyddol a chyfryngol y DU o wybodaeth anghywir, codi ofn, cam-drin a chasineb. O dan y cymeriad ffug/moniker Cekca Het/Trans Panic, band pop/sŵn a fethodd, mae Rhiannon hefyd yn coffau ac yn ymdrybaeddu mewn atgofion o dyfu i fyny yn yr 80au, yn glymog â mwynhad dryslyd ei hail arddegau. 

Sahar Saki

Mae Sahar Saki yn artist a dylunydd rhyngwladol arobryn o Iran, wedi’i leoli yng Nghaerdydd. Mae hi wedi derbyn gwobr gan UNESCO, busnes Cymru, a Chyngor Celfyddydau Cymru, a hefyd wedi bod yn gweithio gyda gwahanol sefydliadau a chanolfannau cymunedol megis Opera Cenedlaethol Cymru, Theatr y Sherman, arcêd Caerdydd, Cyngor Caerdydd, Radio platform, Marchnad Caerdydd, ac wedi bod yn yn arddangos ei gweithiau mewn gwahanol orielau o gwmpas Cymru megis Oriel Mission.

Mae Sahar yn defnyddio testun, caligraffeg, lliwiau bywiog beiddgar yn ei gwaith ac yn cael ei hysbrydoli gan batrymau diwylliannol a hen wrth iddi eu trawsnewid mewn iaith weledol gyfoes. Mae celf protest hefyd yn agwedd bwysig iawn yn ei gwaith gan ei bod yn credu bod celf yn arf pwerus i wneud newidiadau.

Mae Sahar wedi bod yn cynrychioli ei gweithiau ar ffurf celf murlun yn ystod y flynyddoedd diwethaf mewn mannau cyhoeddus. Yn 2020, llwyddodd i redeg gŵyl furlun i ymhelaethu ar y mudiad ffeministaidd yn Iran.

Dafydd Williams

‘Yn bennaf yn gweithio gyda chyfryngau wedi’i seilio mewn lens, mae ymarfer Williams hefyd yn defnyddio gosodiad a pheintio i archwilio ffordd o fyw a theori Cwiar, yn ymestyn o safbwyntiau hoyw lleol i ryngwladol. Fel Artist Cwiar Cymreig mae ganddo ddiddordeb mewn codi ymwybyddiaeth o wahaniaethu hanesyddol a chyfoes tuag at y gymuned LHDT+, gan herio heteronormadedd, a gweithio tuag at newid cymdeithasol cadarnhaol.’

On Your Face Collective

On Your Face yw menter gymdeithasol sy’n dod â phobl greadigol cwiar Cymru i flaen y gad. Trwy greu cyfeiriadur o bobl greadigol LHDT+ Cymru (onyourfacecollective.org), cynnwys a gofodau cwiar, mae On Your Face yn arddangos cerddorion, dylunwyr, awduron, artistiaid a ffotograffwyr LHDT+ Cymru. Yn bwysicaf oll, anelu at greu cyfleoedd a swyddi gan ac ar gyfer pobl greadigol cwiat yr ardal a dod â’r gymuned cwiar at ei gilydd.