Gŵyl Ffilm IFF

Oriel Elysium

Gŵyl Ffilm IFF

Mae oriel elysium yn cynnal yr ymddangosiad cyntaf o 4 diwrnod o ffilmiau byrion arbrofol a grëwyd gan artistiaid o bob cwr o’r byd. Mae’r ffilmiau i gyd o dan 10 munud o hyd ac fe’u gwnaed yn ystod y blwyddyn diwethaf 2019/20, gyda llawer wedi’u creu yn ystod y cyfnod cyfyngiad COVID-19. Byddant yn dangos am y tro cyntaf am 7yh, Dydd Mercher 12fed – Sad 15fed Awst ar ein sianel YouTube elysium gallery TV (teledu oriel elysium) ac ar ein cyfryngau cymdeithasol.

Artistiaid a threfn redeg:

Dydd Mercher 12fed:

Lily Dean, Shir Handelsman, Alexander Isaenko, Deirdre Mulrooney, Behnaz Fahari

Dydd Iau 13eg:

Tracy Satchwill, Svetlana Ochkovskaya, RV & Oliver Tida Tida, Izaak Brandt, Diamond Frances, Finn Rabbitt Dove

Dydd Gwener 14eg

Emily Peacock, Cointeen Trash, Gisela Ferreira, Nirit Rechavi, Zhang Ruiqi, Kieron Da Silva Beckerton

Dydd Sadwrn 15fed

INTERLINKING Collective, Julia Keenan, Sean Smuda, Javier Velazquez, Mitja Zupanc, Jack Thomson

Artistiaid a Ffilmiau

Dydd Mercher Awst y 12fed

Lily Dean: Joy land (Tir Llawenydd) (2.50)

Mae Joy Land (Tir Llawenydd) yn ddarn celf dwy ran sy’n cynnwys cerflun/ gosodiad cwyr maint bywyd gyda ffilm fer.

Yn seiliedig ar sioeau traddodiadol Punch a Judy yn archwilio themâu dychan gwleidyddol, gwrywdod gwenwynig, a hiwmor yn y grotesg.

Mae Lily Dean yn un o Raddedigion Meistr Central Saint Martin sy’n byw ac yn gweithio yn Llundain. Mae hi’n gerflunydd a gwneuthurwr ffilmiau, yn canolbwyntio ar y “gritty-glossy” (grudiog-gloyw), y term hunan-fathus sy’n “realaeth gymdeithasol arddulliedig, wedi’i campio i fyny”. Mae hi’n archwilio’r swrrealaidd, grotesg, ethersidd a breuddwydiol yn ei gwaith.


www.lilydeanart.wixsite.com

Shir Handelsman: Recitative (Adroddgan) (4.57)

Mae canwr opera yn sefyll ar blatfform wedi’i godi, yn canu dymuniad Merthyr am ad-daliad. Gwrthbwynt rhwng llais dynol a synau mecanyddol peiriannau sy’n symud i fyny ac i lawr. Y gerddoriaeth, a gymerwyd o un o gantatas J.S Bach, yw’r Mudiad Adrodd sy’n disgrifio esgyniad Crist ac yn mynegi’r awydd i ddod yn un â duw.

Shir Handelsman: Miracles on the Mountain (Gwyrthiau ar y Mynydd) (6.45)

Digwyddiad iachâd ysbrydol a chrefyddol yw “Miracles of the Mountain (Gwyrthiau’r Mynydd), a gynhelir yn flynyddol yn Nhexas, UDA. Yn dilyn ei arhosiad ynysig a dieithr mewn rhaglen breswyl yn Norwy, mae’r artist yn defnyddio llais Billy Burke, efengylydd iachâd Pentecostaidd Americanaidd a gwahoddwr y digwyddiad hwn, er mwyn arsylwi tirweddau llwm, anghyfannedd a mynyddig y pentref.

Mae Shir Handelsman (1989) yn byw ac yn gweithio yn Tel Aviv a graddiodd ei astudiaethau BFA yn Adran Celf Amlddisgyblaethol Coleg Shenkar yn 2018.

https://shirhandelsman.tumblr.com

Alexander Isaenko: <Hello world/> (<Helo byd/>) (8.30)

Mae ansefydlogrwydd presennol y system hinsawdd yn effeithio ar reiddiau iâ, yn codi lefel y môr yn fyd-eang, gan achosi perygl i fywyd dynol. Ar yr un pryd dim ond cod data o beiriannau deallus sy’n aros yn gyson yn y ddaearyddiaeth fodern.

Ganed Alexander Isaenko ym 1976 yn Izmail, Undeb Sofietaidd. Artist o Wcrain sy’n gweithio gyda chyfryngau amrywiol, gan gynnwys ffotograffiaeth, fideo, testun. Yn byw ac yn gweithio yn Odessa, yr Wcrain.

https://isaenko.net

Deirdre Mulrooney: Lucia Joyce: Full Capacity (Lucia Joyce: Cynhwysedd Llawn (7.11)

Mae Evanna Lynch (Luna Lovegood yn Harry Potter), yn efelychu dawns hudolus Lucia fel y’i cipiwyd gan y ffotograffydd Berenice Abbott yn ei delwedd eiconig o 1928 o’r ddawnsiwr ifanc addawol mewn gwisg pysgod arian trawsnewidiol, wedi’i hysbrydoli gan gyswllt anhysbys â WB Yeats.

Mae Deirdre Mulrooney yn awdur, gwneuthurwr ffilmiau, gwneuthurwr rhaglenni radio a hanesydd dawns. Ymhlith ei ffilmiau mae Lucia Joyce: Full Capacity (Lucia Joyce: Cynhwysedd Llawn), Dance Emergency (Argyfwng Dawns), True North (Gogledd Gwir), a 1943 – A Dance Odyssey (1943 – Yr Odyseia Dawns). Ymhlith y llyfrau mae Irish Moves (Symudiadau Gwyddelig) , a The Nomadic Work of Pina Bausch (Y Gwaith Nomadaidd o Pina Bausch) (ei PhD). Ar hyn o bryd mae hi’n Gymrawd Creadigol UCD.

www.deirdremulrooney.com

Behnaz Fahari: Can the Subaltern speak? (A all yr Isradd siarad?) (1.18)

Yn ei herthygl arloesol “Can the Subaltern Speak?” (A All yr Isradd Siarad?) mae’r damcaniaethwr ffeministaidd, Gayatri Spivak, yn gofyn os allai fod yn bosibl i’r rai sydd wedi’u gwladychu – yr is-raddwyr – gael llais yng ngwyneb gormes trefedigaethol. Sut y gallem ail-lunio’r un cwestiwn hwn yng nghyd-destun diwylliant digidol cyfoes? Sut y gallem ddod o hyd i ffordd i’r israddau siarad a fyddai hefyd yn tanseilio pŵer y gormeswr?

Mae’r prosiect hwn wedi’i ysbrydoli gan y masgiau hanesyddol diddorol a wisgir gan fenywod Bandari o dde Iran. Yn ôl y chwedl, datblygwyd y masgiau hyn yn ystod rheolaeth drefedigaethol Portiwgal, fel ffordd o amddiffyn y gwisgwr rhag sylliad y meistri caethweision yn chwilio am ferched tlws. Wrth eu gweld o safbwynt cyfoes, gellir eu hystyried yn fodd i amddiffyn menywod rhag gormes trefedigaethol patriarchaidd.

Yn y prosiect hwn mae dau fasg yn dechrau datblygu eu hiaith eu hunain i gyfathrebu â’i gilydd, gan amrantu eu amrannau yn olynol yn gyflym, gan ddefnyddio côd Morse a gynhyrchir gan AI (deallusrwydd artiffisial – DA). Mae’r prosiect yn tynnu ar arbrawf FaceBook (Weplyfr) lle – yn frawychus – dechreuodd dau bot DA datblygu eu iaith eu hunain. Mae hefyd yn tynnu ar ddigwyddiad pan ddefnyddiodd milwr Americanaidd ei lygaid i flincio’r gair “TORTURE” gan ddefnyddio Côd Morse yn ystod ei gaethiwed yn Fietnam, a straeon am fenywod yn defnyddio côd i ddweud am gam-drin domestig yn ystod cyfnod cloi COVID19. Yma mae ‘winc’ yr ysglyfaethwr rhywiol yn cael ei wyrdroi i iaith i amddiffyn menywod rhag deniadau ysglyfaethwr. Mae’r prosiect hwn yn cynnwys DA, dylunio rhyngweithiol, a meddwl yn feirniadol.

www.behnazfarahi.com

Dydd Iau Awst y 13eg

Tracy Satchwell: A Home and a Husband, 2020 (Cartref a Gŵr, 2020) (3.55)

Mae Tracy Satchwill yn artist amlddisgyblaethol sy’n gweithio yn y DU. Mae hi’n gweithio gyda phrosesau delwedd symudol, sain, perfformiad a digidol i archwilio, trwy safbwynt ffeministaidd, ideolegau, hanes a strwythurau cymdeithasol sy’n siapio ein hymddygiadau a’n safbwyntiau. Mae ei gwaith yn troi o amgylch gludwaith, gan weithio gyda ffilm, ffotograffiaeth, cyfryngau cymysg, arteffactau, a deunyddiau archifol.

Roedd A Home and a Husband (Cartref a Gŵr) yn rhan o brosiect preswyl artistiaid gydag Amgueddfa Gogledd Sir Lincoln. Tynnwyd Tracy i’r bwthyn yn yr amgueddfa, a adeiladwyd mewn man arall ac yna datgymalu bric wrth fric i’w ailadeiladu ar eu safle. Trwy ei hymchwiliad i’r menywod a oedd yn byw yno mae’n darganfod eu ing a’u rhwystredigaeth o ddyletswyddau gwaith tŷ ac yn archwilio’r emosiynau hyn trwy animeiddiad arbrofol i gerddoriaeth, gan ddangos cynddaredd a gormes eu rôl fel gwraig tŷ. Mae’r ffilm yn archwilio domestigdeb o safbwynt menyw, gan edrych ar ddelfrydau confensiynol rolau rhyw.

Mae gweithiau eraill Tracy yn cynnwys Water Marks (Marciau Dŵr), a ddewiswyd ar gyfer Gŵyl Ffilm Hanes Rhyngwladol Montreal (2020) a Gŵyl Ffilm Norwich (2019) a Girls will be Girls (bydd Merched yn Ferched) ar gyfer Gŵyl FaB (2020). Cyrhaeddodd ei fideo Striving for Perfection (Ymdrechu am Berffeithrwydd) restr fer gwobr Delwedd Symudol RSA (2018).

www.tracysatchwill.com

Svetlana Ochkovskaya: Adapting to The New Reality of Life Under Lockdown Date: May 2020 (Addasu i’r Realiti Newydd o Fywyd Dan Gyfyngiad Dyddiad: Mai 2020) (5.52)

Mae cydgysylltiad cymdeithasol yn cynnig ymdeimlad o hunaniaeth i bobl a ffordd i ddelio â’n hemosiynau bob dydd. Mae’r amser cyfyngiad yn gyfnod o bryder ac ansicrwydd mawr. Rydyn ni’n teimlo bod y byd wedi newid. Mae llawer o bobl wedi’u cyfyngu tu mewn i’w cartrefi ac yn methu ymweld â lleoedd eraill. Mae arferion bob dydd yn ddiflas, ac mae’n ymddangos yn ddibwrpas hyd yn oed gwneud tasgau cyffredin gartref. Wrth Addasu I Realiti Newydd o Fywyd Dan Gyfyngiad, rwyf am wneud pethau cyfarwydd yn anghyfarwydd, i gael gwared ar brofiadau bywyd bob dydd, o gymdeithasau cyfarwydd, i’w droi drosodd a’i ddisodli. Hoffwn roi ystyr newydd i brofiad domestig bob dydd, i newid y ffordd rydyn ni’n dirnad y pethau o’n cwmpas.
Bio: Rydw i ar hyn o bryd yn astudio Celf Gain MFA ym Mhrifysgol Goldsmiths Llundain, ar ôl graddio mewn BA Celf Gain o Brifysgol Southampton Solent yn 2017. Rwyf wedi cyrraedd rhestr fer Cystadleuaeth Ffilm Fer Harvest 2019, Gwobr Batsford 2019, 2017 ac ar gyfer Gwobr Agored Celf Weledol 2018. Rydw i wedi gyrraedd rownd derfynol Cystadleuaeth Ryngwladol Gŵyl Journey 2018 LookUp, mae fy ffilm Searching for Home wedi’i dangos yn Oriel Aspex, The Big Screen, No.6 Cinema, Llyfrgell Southsea a Fratton Park ym Mhortsmouth. Mae Oriel Aspex wedi fy enwebu ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr Graddedig Llwyfan 2017 a Gwobr Canllaw Artist Gweledol Gorau Portsmouth 2018-2019.

https://ochkovskayart.wixsite.com/svetlana

RV and Oliver Tida Tida: The Quarantine Diaries (Y Dyddiaduron Cwarantîn) (8.30)

Ym mis Mawrth 2020 cawsom ein hunain dan gyfyngiad ar ein pennau ein hunain, un ym Mharis a’r llall ym Mrwsel, y ddau yn galw adref yn wlad nad yw’n un ein hunain ac yn wynebu daliant amhenodol ar waith a bywyd cymdeithasol.

Fe benderfynon ni gychwyn y dyddiaduron cwarantîn hyn ar ffurf deialog fideo i wynebu a phrosesu ein hemosiynau a’n meddyliau am y digwyddiadau sy’n datblygu. Wrth ymateb i’n gilydd o bellter a chreu gyda’n gilydd heb erioed gyfarfod, rydym yn archwilio beth yw ystyr ‘cyfathrebu’.

Rydym yn wynebu’r her o fod yn arlunydd yn fwy nag erioed, mewn cyfnod pan ystyrir mai celf yw’r nwydd diangen gyntaf. Ac wrth i ni cyfrif faint o arian sydd ar ôl yn ein pocedi, rydym yn edrych ar economi’r byd yn dadfeilio ac yn dyst i ba mor radical a chyflym y gall normaleiddio oes newydd.

Amddiffyn ein hunain rhag y llall a meddwl tybed a fydd yn arfer safonol gwisgo siwtiau ynysig ym mywyd beunyddiol, stopio dal dwylo, cofleidio, cyffwrdd â chrwyn ein gilydd.

Wedi’i ryngwynebu trwy avatars a phersonoliaethau digidol, efallai y byddem yn y pen draw yn treulio’r rhan fwyaf o’n hamser penodol yn syllu ar sgriniau, gan roi’r gorau i’n hunigoliaeth a chymryd rhan mewn penderfynu ein hesblygiad trwy dechnoleg.

Oliver Tida Tida & RV

Paris/ Brwsel, Mawrth 2020

https://www.alexandremagazine.com/post/the-quarantine-diaries

Izaak Brandt: The Circle has moved (Mae’r Cylch wedi symud) (4.01)

Mae Izaak Brandt yn arlunydd amlddisgyblaethol wedi’i leoli yn Llundain sy’n gweithio trwy gyfryngau dawns, cerflunio, perfformio, gwneud ffilmiau a darlunio. Mae ymarfer Brandt yn seiliedig ar ei brofiad fel dawnsiwr a’r perthnasoedd egnïol rhwng dawnswyr. Ar ôl cystadlu a pherfformio ledled y byd gyda’r cwmni Breakdance byd-enwog Soul Mavericks, mae Brandt bellach yn chwilio am gyfryngau eraill i archwilio a dadgodio dawns i’w gwneud yn hygyrch i gynulleidfa ehangach. Wedi’i nodi gan cylchgrawn Dazed fel un o chwe artist o Brydain sy’n gwthio diwylliant stryd ymlaen yn 2018, mae ymarfer Brandt yn archwilio hunaniaeth trwy ddawns, symud, a’r corff dynol.

Crewyd y ffilm mewn ymateb i gyfyngiad, gan dynnu sylw at 52 o ddawnswyr o bob cwr o’r byd ar wahân ond hefyd mewn undod. Mae’r fframiau unigol yn gosod y gwahanu oddi wrth y gymuned yn ei gyd-destun, gan barhau i gynnal synnwyr cryf o brofiad a rennir. Atgyfnerthir y ffilm gan gerdd ac ysgrifennwyd ac a berfformiwyd gennyf i gyda sgôr wreiddiol gan fy nhad Pete Brandt.

www.izaakbrandt.com

Diamond Frances: Deletion (Dilead)(2.42)

Mae gan fy merch ddeuddeg oed ddilead cromosomaidd prin. Mae hi heb leferydd, ar y sbectrwm awtistig ac mae ganddi anabledd dysgu difrifol. Yn naturiol, mae’r rhain ac agweddau eraill o’i bywyd yn cael dylanwad mawr ar fy mywyd a dyna pam mae fy ymarfer artistig yn aml yn delio â materion amdani. Enw’r fideo yw ‘dilead’. Mae’n ymwneud â’r ffaith bod rhai o’i chromosomau wedi mynd ar goll pan gafodd ei beichiogi ac mae’n ceisio cyfleu ymdeimlad o’r effaith y mae’r ffaith hon yn ei chael ar ein bywyd.

www.instagram.com/diamond.frances/

Finn Rabbitt Dove: Vendor Beast (Bwystfil Gwerthwr) (7.00)

Yn sefyll yn y golau bach, mewn gwagle o las, wedi’i orchuddio gan bresenoldeb mor gryf ag y mae’n fregus – mae greddf yn cael ei gyfyngu gan wydr.

Gyda chefndir mewn paentio a sŵoleg, mae fy ngwaith yn adlewyrchu diddordeb parhaus mewn rhyngweithio anifeiliaid dynol ac annynol mewn byd o dirweddau sydd yn gynyddol wedi’i weithgynhyrchu. Gan ddefnyddio dull dogfennol o ffilmio, gyda dibyniaeth ar recordio maes, mae elfennau o ffantasi a hiwmor yn gwyrdroi trofegau cynrychioliadau cyfryngau o’r ‘byd naturiol’, gan ddatgelu’r rhagrith ac abswrdiaethau o Natur gor-real a nwyddiedig. Cefais fy magu yn Llundain (1995) ac rwyf wedi fy lleoli yn Glasgow.

www.finnrabbittdove.com

Dydd Gwener Awst y 14eg

Emily Peacock: Fish Dinner (Cinio Pysgod) (4.36)

Rwy’n raddedig Ffotograffiaeth o Brifysgol y Celfyddydau Bournemouth (2020). Mae gen i ddiddordeb mawr mewn gwneud ffilmiau arbrofol ac rydw i wedi creu ystod o waith sy’n ymgorffori naratifau cysyniadol, dylunio set ac agweddau swrrealaidd.

Mae Fish Dinner (Cinio Pysgod) yn ddarn delwedd symudol o gyfres 3 rhan o’r enw, The Banquet (Y Gwledd). Mae hwn yn cynnwys fideos wedi’u gosod mewn byd rhyfedd a swrrealaidd, un wedi’i adeiladu trwy obsesiwn ffetisydd gyda bwyd; ei baratoi a’i fwyta. Wedi’u llwyfannu yn eu lleoliad domestig cyfarwydd, mae’r cymeriadau’n raddol yn cymryd awdurdod cyfarwyddiadol dros weithredoedd defodol ac ailadroddus sy’n dod i’r amlwg mewn dilyniant o ddigwyddiadau gorliwiedig ac hurt o ffwlbri slapstic.

www.emilypeacock.co.uk

COINTEEN TRASH: Thoughts of the Day (Meddyliau’r Dydd) (9.50)

Cointeen Trash yw CointeenGwryw a Cointeen MenYw.

Maent wastad yn gwisgo ffrogiau CointeenBlue union yr un fath sy’n cario pob satin, olrhain, a gweddillion o bob perfformiad sy’n dyddio’n ôl i fis Mehefin 2019.

Rhan o’u diwrnod yw i:

AflonydduFfiniauAgorSianelau
RhyddhauIaithAGorLanGeiriauMewnISeiniau
CynhyrchuCydosodiadauAChydweithrediadauNewydd
HarneisioYnniYmreolaethol
DigwyddiadauByrfyfyr
Gwrth-DrefnNewydd
Dad-ddewisDiffiniadau
TorriCodauCymdeithasol
PatrymauByrfyfyrGwallgof
PerfformiadODanYrArwyneb
ArllwysTrwy’rBylchau
RhyddhauIaith(Eto)
RantioCorfforol
Cynaeafu’rAbswrd
LlunioPosibiliadauDiderfyn
Ymdrinâ PherfformiadSy’nDileuEiFframio
DraenioPwncO’iHollGynnwysAml-law
IeTi!
‘IaithYw’rUnigFforddoDwyllYngNghelf’

Taith mewn ffrâm trwy Gasnewydd yn ystod wythfed wythnos Cyfyngiad, neu, fel y mae’n well gennym ei galw, y Cyfyngiad Blodeuo. Mae ‘Meddyliau’r Dydd’ dethol Cointeen yn naratif dros amlygrwydd cynyddol caneuon adar. – gyda gwrthdroadau bywydau yn y gorffennol a phosibiliadau yn y dyfodol wedi’u dal yn y craciau presennol.

Gisela Ferreira: Now Moving Into (Nawr yn symud i mewn i) (4.15)

Mae ‘Now Moving Into’ (Nawr yn Symud i Mewn i) yn ffilm ddawns fer a grëwyd yn ystod ac ar bellter cymdeithasol. Mae’n dwyn ynghyd yr undonedd o fywyd domestig, hiraeth am gyffwrdd, a’r teimlad llethol a grëwyd gan y swm enfawr o wybodaeth yn y cyfryngau a newyddion a chyfarwyddiadau a chyngor y llywodraeth am y Pandemig covid19.

Cafodd Gisela Ferreira ei eni a’i fagu yn Águeda, Portiwgal. Yn 2016 ymunodd ag Escola Superior de Dança (ESD), yn Lisbon, yn astudio dawns gyfoes a dechrau datblygu ei steil ei hun. Tra yn ESD mae hi wedi canolbwyntio ar ddehongli, gan gymryd rhan mewn creadigaethau newydd fel “Ponto Vivo” (Amélia Bentes) a “Porque é Que o Céu é Azul” (Liliana Garcia), ond fe ddechreuodd hefyd dawnslunio gweithiau bach, fel “Desfoco” (cyd-greu gyda Jonathan Almeida). Ymunodd â Rhaglen Uwch Companhia Instável mewn Dehongli a Dawnslunio (FAICC) yn 2020, lle datblygodd ei ymchwil greadigol ymhellachl. Ar hyn o bryd, mae Gisela yn gweithio ar ei darn hir cyntaf fel artist proffesiynol ar ei liwt ei hun, o’r enw self-portrait #12658 (revisiting) (hunanbortread # 12658 (ailymweld)).

Instagram: @giselaferrieradm

Nirit Rechavi: Zoom In Between (Zoom Rhwng) (5.44)

Dawnsiwr, coreograffydd, artist amlddisgyblaethol. Yn creu perfformiadau amlddisgyblaethol, o brosiectau safle-penodol a chelf-ymatebol, i gynyrchiadau dawns fideo, theatr, opera a pherfformiadau dawns. Yn arwain labordai byrfyfyr a symud a chymryd rhan mewn gwyliau a phreswyliadau ledled y byd.

Mae Zoom in Between (Zoom Rhwng) yn sgyrsiau o rannau’r corff mewn gofod “Zoomy”, a grëir trwy hunan-sgwrs yn yr app Zoom. Pa fath o gysylltiadau a pherthnasoedd sy’n cael eu sefydlu yn y corff? Pwy ydyn ni’n dod yn y gofod rhithiol, yn ofod preifat a chyhoeddus, sy’n rhan o’n hamser corona. Yn archwilio dadosod, cysylltu, ac ail-ymgynnull rhannau’r corff, ail-lunio’r ffrâm a’r cysylltiad mewnol tu fewn ein corff a’n gofod sgrin, a chwestiynau sy’n codi am y ddangosiad o’n corff yn y gofod hwn.

Corff a gofod aml-haenog, un o fewn y llall. Mae rhannau’r corff yn siarad ymysg ei gilydd, o’u persbectif eu hun, mynegiant, ffrâm, rhythm a symudiad ei hun. Mae cyfathrebu rhyngddynt hefyd yn bodoli yn ein cyrff symudol ym mywyd beunyddiol. Mae ailgysylltu ac ail-fframio’r rhannau o’r corff yn creu straeon a rhyngweithiau newydd  o fewn y corff trwy’r gofod sgrin, sy’n dod i’r amlwg safbwyntiau amrywiol o’n canfyddiad ohonom ein hunain o fewn y gofod (rhithiol) hwn.

https://www.ulysses-network.eu/profiles/individual/26550/

Zhang Ruiqi: Manifesto: Art Downgrade (Maniffestio: Israddio Celf) (4.52)

Mae Maniffesto: Art Downgrade aniffestio: Israddio Celf) yn gysyniad cyfansawdd sy’n cyfuno celf ac economeg, o’r ymchwil i gynhyrchiad delweddau sy’n gysylltiedig â phoblogrwydd ffonau smart cost isel ac arafiad twf economaidd yn Tsieina. Mae cynhyrchu màs gan gymuned wledig ar-lein Tsieina a seilwaith rhwydwaith datblygedig wedi creu mwy o gyfoeth yn y farchnad ac yn cyfrannu at ddiwylliannau Rhyngrwyd sy’n dod i’r amlwg. Mae’r gwaith hwn yn cefnogi gwerthuso safbwyntiau amgen a datganoli naratif trefol wrth greu celf gyfoes. Trwy sbleisio deunyddiau sgrin werdd o’r Rhyngrwyd a chlipiau hunan a wneir gan ffonau symudol, nod y maniffesto yw ennyn ysgogiad creadigol a dychymyg pobl gyffredin, i fynegi eu llais trwy ddefnyddio integreiddiad cyfryngau ffynhonnell agored, technoleg, a llafur beunyddiol wrth greu.

Instagram: @ruiqi_zhang

Kieron Da-Silva Beckerton: <.iNfERNO.> (8.31)

<.iNfERNO.> yw cael eich tynnu trwy arddangosfa perfeddol neon caleidosgopig o arswyd, a gyfansoddwyd fel sylwebaeth gythryblus ond chwareus ar ymddygiad cymdeithasol, hunaniaeth a natur bod yn ddynol, strwythur wedi’i adeiladu ar rwystredigaeth pentwr, brwydrau mewnol/ allanol â delfrydau a gwrthdaro tuag at ysgogiadau anifail sylfaenol tuag at ryw, trais a hiwmor. Gan ddefnyddio estheteg ffilm-B yr 80au ochr yn ochr ag effeithiau ymarferol crai a thrin digidol i greu profiad  dirfodol yn glafoerio gydag arswyd a gwallgofrwydd.

Instagram: @kieronbeckerton

Dydd Sadwrn Awst y 15fed

INTERLINKING Collective: INTERLINKING Year: 2020 (CYDGYSYLLTU Blwyddyn: 2020) (8.30)

Tra bod clefyd Coronafeirws yn dal i ddal y byd mae ei gydweithrediad corfforol rhwng dawnswyr ac artistiaid yn ymddangos fel petai wedi’u gohirio. Wedi’i ysbrydoli trwy’r sefyllfa Cyfyngiad mewn cymaint o wledydd cysylltodd dawnswyr rhyngwladol ar-lein. Gofynnwyd i’r dawnswyr ddehongli côd morse eu dinasoedd. Côd Morse yw’r posibilrwydd hynaf i gyfathrebu ar draws pellteroedd hir ac mae’n syniad artistig o gysylltu dinasoedd ar-lein trwy sain.

www.korinsky.com

 Julia Keenan: Tender Vessels (Dysglau Tyner) ( (2.54)

Mae gen i ddiddordeb erioed mewn pobl, yn y ffordd maen nhw’n cyfathrebu ac yn dewis cynrychioli eu hunain. Ar hyn o bryd mae fy ngwaith yn meddwl am effaith cyfryngau digidol – cyfryngau cymdeithasol yn benodol ar y pethau hyn. Mae deunyddiau’n ganolog i’r ymarfer ac wedi esblygu’n ofalus trwy ymchwil ac arbrofi ac wedi dod i gynrychioli fy iaith weledol.

Mae tensiwn cyson rhwng y cerfluniau rwy’n eu gwneud a’u portreadau delwedd ychydig yn fwy cyfareddol sydd i gyd wedi bod trwy’r broses hidlo o’r cyfryngau cymdeithasol. Mae’r llinellau rhwng lle mae’r gwaith go iawn yn dechrau, ac yn gorffen bob amser yn fy eithrio.

Cyfres o ddelweddau yw Tender Vessels (Dysglau Tyner) a gyflwynir fel delweddu proses feddwl. Maent yn defnyddio set gaeedig o ddeunyddiau a motiffau sydd wedi’u hymgorffori yn fy ymarfer, a’u sylwedd yw fy iaith weledol.
Mae’r gweithiau newydd hyn yn ffotograffau wedi’u trin o gerfluniau corfforol a grëwyd yn y stiwdio sydd wedi bod yn destun proses hidlo a golygu’r profiad cyfryngau cymdeithasol.
Mae gan y delweddau ansawdd dros dro nefolaidd [bron fel pelydr-x] ac mae’n ddiddorol gweld y rhain trwy gyd-destun anthropolegol cymdeithasol. Er bod y gwaith yn cynnwys delweddau ‘caeedig’ unigol mae yna affinedd neu ddeialog rhyngddynt. Mae’r deunyddiau’n adleisio bwriad y gwaith ac mae’r cyfansoddiadau yn awgrymu strwythurau corfforol neu anatomeg.
Mae’r gwaith yn cwestiynu rôl cyfryngau cymdeithasol mewn cymdeithas, sut mae unigolion yn rhyngweithio o fewn y leoedd ynysig caeedig yma? Mae’r teitl yn cyfeirio at syniad unigolion fel y ‘dysglau’ a’r dymuniad gobeithiol am dynerwch.

Mae’r ffilm hon ‘Tender Vessels’ (Dysglau Tyner) yn ddilyniant o gorff presennol o waith i fformat wedi’i ddigideiddio. Mae’r gwaith yn cael ei lywio gan y profiad ar-lein, yn benodol cyfryngau cymdeithasol, a’r effaith y mae hyn wedi’i chael ar cyfathrebu a chynrychiolaeth ddynol.

Mae fy niddordeb yn gorwedd yn y bylchau rhwng y broses analog a digidol, lle mae gorgyffwrdd neu fethiant, a’r effaith achosol ar y gwaith canlyniadol.
Ysbrydolwyd y broses gan y gwneuthurwr ffilmiau arbrofol Chris Marker [1921-2012] yn benodol ei ffilm ‘La Jetee’ [1962].

https://www.floorrmagazine.com/directory

 Sean Smuda: The Pain (Y Poen) (4.08)

Y Berlin Coronnale yw map dyddiol o effeithiau seico-ofodol ynysu COVID, lle gall rhywun fynd yn gyhoeddus, a pha gyfeiriadau posibl sydd gan y byd newydd hwn. Am y 40 diwrnod cyntaf o gyfyngiad, crewyd fideo perfformiad dyddiol a oedd yn cynnwys caneuon byrfyfyr, symudiad, a delweddau o’r ddinas yng nghyfyngiad. Tra bod pethau wedi agor yn ôl i fyny mae’r rhain yn fwy haenog ac yn fras yn wythnoso. Ar hyn o bryd mae darnau o ffilm a anfonwyd gan ffrindiau o Minneapolis (fy nhref enedigol), wedi’u cynnwys, alcemi o oblygiadau creulon a gobeithiol.

Mae Sean Smuda yn arlunydd, ffotograffydd, ac awdur, yn byw ac yn gweithio yn Berlin. Mae’n cyflogi amrywiaeth o gyfryngau gan gynnwys ffotograffiaeth, fideo a pherfformiad sydd wedi’i wreiddio ym Myrfyfyriad Cyswllt. Mae ei brosiectau a’i gydweithrediadau wedi digwydd yn Antarctica, Tseina, Irac, Tibet, a Wall Street. Mae ei waith wedi’i cynnwys yng nghasgliad parhaol Canolfan Gelf Walker.

www.seansmuda.com

 Javier Velazquez: The communion of tics, gestures, and manners ACTS 1 & 3 (9.18)

Javier Velázquez Cabrero (Madrid, 1990), artist gweledol a dawnsiwr gyda gradd yn y Celfyddydau Gain o Brifysgol Complutense ym Madrid, gan astudio rhan o’i radd yn yr Almaen, yn yr ABK yn Stuttgart gyda’r Athro Christian Jankowski. Ar hyn o bryd mae’n byw yn Ninas Mecsico lle gorffennodd ei astudiaethau yn Soma.

Rhennir y ffilm yn 3 act a disgrifir perthynas gorfforol sy’n esblygu’n barhaus o wrthdaro i gydweithredu. Fe’i coreograffir mewn cydweithrediad â D. Thanatelo (De Affrica).
Mae’n ymasiad afro â chydrannau o ddawnsiau traddodiadol o dde Affrica (Indlamu –Zulu- neu Setapa– Tswana-), a Sbaen gydag elfennau o fflamenco a dawns stryd.

Mae Javier yn cyfrannu gyda dadadeiladu o stoc ystumiol o eiconau cerddoriaeth boblogaidd Sbaenaidd ac yn cysylltu’r ystumiau hyn â dynameg corff a ddefnyddir mewn dawnsio stryd. Thatanelo, a ddatblygwyd fel addysgwr, coreograffydd ac actifydd dawns yn amgylchedd De Affrica wedi’i nodi gan Apartheid. Mae’n dod â chyfres o resymeg o symudiadau a naratifau corff sy’n gyffredin yn ne Affrica.

O’r ystumiau hyn, cynhelir sgwrs corff mewn gwahanol leoliadau. Wrth adeiladu dull/ pellter yn barhaus, rhwng cyrff y dawnswyr ac yn y tebygrwydd rhwng ystumiau diwylliannau hunaniaeth y ddau.

http://www.javier-velazquez.com/

 Mitja Zupnac: Palinka (9.30)

Mae Mitja Zupanc yn fyfyriwr meistr sy’n astudio ffotograffiaeth. Enw’r cyflwyniad canlynol yw Palinka.
Wedi’i ysgrifennu a chyfarwyddo gan Mitja Zupanc a’i greu gan Elaine Artemieff. Mae’n sgwrs rhwng dau unigolyn.

Instagram: @mitja_zupanc

 Jack Thomson: We Are Ready (Rydym Ni’n Barod) (2.05)

Yn enedigol o Efrog, mae Jack Thomson yn arlunydd, yn ymarfer perfformiadau, ffotograffiaeth a ffilm. Ar ôl graddio o Ysgol Rambert derbyniodd Fwrsariaeth Greadigol Weston Jerwood i ddatblygu ymhellach fel artist (2015/2016).

Fel perfformiwr mae gan Jack waith dawns gan y coreograffwyr Mark Baldwin, Shobana Jeyasingh, Izik Galli, Caroline Finn, Alexander Whitley, Ohad Narhin a Willi Dorner i enwi ond ychydig.

Yn 2017 comisiynwyd Jack gan Random Acts i gyfarwyddo a choreograffu, Business is Brutal, sydd wedi cael ei sgrinio mewn dros 40 o wyliau ffilm ar draws y byd. Yn fwyaf diweddar, creodd Jack ‘We Are Ready Now ’ (Rydym yn Barod Nawr), darn delwedd symudol byr a gomisiynwyd gan Gyngor Celfyddydau Lloegr a chelfyddydau’r BBC.

“Mae’r rhan fwyaf o’r gwaith rwy’n ei wneud yn ymwneud i raddau helaeth â’r berthynas rhwng y corff sy’n symud, y camera a’r cyd-destun mae’r ddau yma’n dod at ei gilydd ynddo.”

Yn We Are Ready (Rydym Ni’n Barod), mae cyrff yn llywio ac yn hunan-drefnu wrth iddynt redeg ar eu pennau eu hunain ond dawnsio gyda’u gilydd. Mae’r  tirwedd gystadleuol yn cael ei lethu gan fannau cyhoeddus a phersonol. Mae gweithredoedd yn gweithredu fel yr unig farcwyr mewn amser, gan eu bod yn cael eu lleihau i ddelweddau amlwg ac anghofiadwy.
Ble rydyn ni yn y foment hon? Unigolion wedi’u cysylltu’n ddiarwybod trwy dempledi deinamig cymdeithasol nas gwelwyd o’r blaen, wedi’i ddal yng nghynhwysydd y presennol.

https://www.jack-thomson.com/