Cyflwyno cynnig arddangosfa

Mae mwyafrif yr arddangosfeydd yn oriel elysium yn cael eu cychwyn gan y Tîm Curadurol; fodd bynnag, mae’r Oriel yn hapus i dderbyn cynigion arddangos gan artistiaid ar unrhyw adeg.

Gan ein bod yn derbyn cymaint o ymholiadau gan artistiaid, nid ydym yn gallu derbyn ceisiadau i artistiaid gyfarfod â’r Tîm Rhaglennu yn syth.

Cyn cyflwyno cynnig, rydym yn awgrymu bod artistiaid yn ymgyfarwyddo â rhaglen yr Oriel a’i gofodau. Mae’r rhaglen arddangosfeydd wedi’i chynllunio o leiaf ddwy flynedd ymlaen llaw.

Mae gennym dri man arddangos yn 210 Stryd Fawr, sydd fel arfer yn rhedeg tair arddangosfa wahanol ar yr un pryd. (gweler yr adran llogi lleoliadau ar gyfer opsiynau arddangos eraill)

Oriel Un yw ein prif ofod arddangosfeydd mawr

Oriel Dau yw’r gofod arddangos llai

Mae Oriel Tri yn ystafell fach ar gyfer arbrofi

Gwneir penderfyniadau rhaglennu yn unol â’n partneriaethau ac unrhyw gytundebau ariannu sydd gennym. Gweler Arddangosfeydd i gael trosolwg o’n rhaglen arddangosfeydd.

Gellir cyflwyno cynigion drwy e-bost neu bost a dylent gynnwys y wybodaeth ganlynol:

* Enw a manylion cyswllt

* Cyflwyniad ysgrifenedig byr i’ch ymarfer

* Bywgraffiad – gan gynnwys manylion arddangosfeydd neu gyhoeddiadau diweddar

* Disgrifiad byr o’r hyn rydych chi’n ei gynnig ar gyfer oriel elysium

* Detholiad o ddelweddau / dogfennaeth o’ch gwaith

Peidiwch ag anfon unrhyw waith celf na delweddau gwreiddiol drwy’r post gan na all oriel elysium fod yn gyfrifol amdanynt.

Anfonwch eich cynnig at naill ai: info@elysiumgallery.com

(Sicrhewch nad yw cyfanswm maint unrhyw atodiadau yn fwy na 5MB)

Trwy’r post: Tîm Rhaglennu, oriel elysium, 210 Stryd Fawr, Abertawe, Cymru, SA1 1PE

Sylwer nad yw’r Oriel yn cydnabod derbyn cynigion ac mai dim ond ar e-bost neu lythyr y bydd yn cysylltu ag artistiaid, ar ôl i’r cynnig gael ei ystyried a chytuno ar benderfyniad. Mae’r Tîm Rhaglennu yn cyfarfod ddwywaith y flwyddyn i ystyried cynigion arddangos.

Os ydych chi’n dymuno i’ch cynnig gael ei ddychwelyd atoch ar ôl i benderfyniad gael ei wneud, rhowch amlen â chyfeiriad wedi’i stampio’n glir arni. Er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i ddychwelyd popeth atoch chi, ni all oriel elysium gymryd unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw golled neu ddifrod a achosir i’ch cais.