Daniel Trivedy – MIGRANT X | 8th – 16th May 2015

Preview: Friday 8th May, 7pm

Exhibition continues until 16th May

Open weds – Sat 12-5pm

Admission Free

Migrant X is an on-going investigation led by Swansea based artist Daniel Trivedy that was initiated following the tragic death of 300 migrants in the Mediterranean Sea near the Italian Island of Lampedusa in October 2013.

Following the tragedy, Daniel examined the media coverage and recognised the increasing use of charts, maps, infographics and statistics to reinforce the reporting, this became a stimulus for inquiry.

Daniel’s artistic practice is a convoluted process of research, thinking and material play that denies an easy definition and rarely produces a defined end or outcome. What has developed over the past eighteen months of this inquiry are several divergent strands of conversation that skirt themes of, the body, home and belonging; juxtaposed against the hardness of data and statistics. Migrant X is the manifestation of these strands that can be read individually or in combination.

Collectively, the various works in this exhibition explore our psychological relationship to each other; their origins, effects and ramifications. What initially was intended as a memorial to migrants lost at sea has evolved into a necessity to understand the nature of relationships to others in an increasingly connected world.

For this exhibition, fellow artist Ryan Courtier who produces large-scale collage works accompanies Daniel.

Daniel Trivedy is a graduate from Swansea Metropolitan University and Ryan Courtier is currently studying in his final year at the University of Wales Trinity St. David Swansea.

 

Rhagolwg: Dydd Gwener Mai’r 8fed, 7yh

Arddangosfa yn parhau tan Mai’r 16eg

Ar agor Dydd Mercher – Dydd Sadwrn 12 – 5 yp

Mynedfa yn rhad ac am ddim

Migrant X yw ymchwiliad parhaus dan arweiniad yr artist o Abertawe Daniel Trivedy, a chychwynodd yn dilyn marwolaeth drasig 300 o ymfudwyr ym Môr y Canoldir ger yr ynys Eidalaidd o Lampedusa ym mis Hydref 2013.

Yn dilyn y drychineb, archwiliodd Daniel sylw’r cyfryngau a chydnabyddodd y defnydd cynyddol o siartiau, mapiau, deiagramau ac ystadegau i atgyfnerthu’r adroddiadau, a daeth hyn yn ysgogiad ar gyfer ymholiad.

Mae ymarfer artistig Daniel yn broses gymhleth o waith ymchwil, meddwl a chwarae deunyddol sy’n gwadu diffiniad hawdd ac yn anaml yn cynhyrchu diwedd neu ganlyniad diffiniedig. Yr hyn sydd wedi datblygu dros y deunaw mis diwethaf yw sawl elfen dargyfeiriol o sgwrs sydd yn cyffwrdd ar themâu o’r corff, cartref a pherthyn, yn gyfochredig yn erbyn caledrwydd o data ac ystadegau. Migrant X yw’r amlygiad o’r llinynnau hyn y gellir eu darllen yn unigol neu ar y cyd.

Gyda’u gilydd, mae’r gwahanol gweithiau yn yr arddangosfa yma yn archwilio ein perthynas seicolegol i’n gilydd; eu tarddiad, effeithiau a goblygiadau. Mae’r hyn a fwriadwyd yn wreiddiol fel cofeb i’r ymfudwyr a gollwyd ar y môr wedi datblygu i mewn i angenrheidrwydd i ddeall natur perthynasau i eraill mewn byd sydd yn gynyddol yn un cysylltiedig.

Ar gyfer yr arddangosfa, mae cyd artist Ryan Courtier, sy’n cynhyrchu collage ar raddfa mawr, yn gyd-ddangos â Daniel.

Mae Daniel Trivedy yn raddedig o Brifysgol Fetropolitan Abertawe, ac mae Ryan Courtier ar hyn o bryd yn astudio yn ei flwyddyn olaf ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Abertawe.