Gwlad y Newid


Event Details

  • Date:
  • Categories:

Celf yn y bar:

Gwlad y Newid (Land of Change)

Arddangosfa: Philippa Brown | Tim Evans | Osian Grifford | Jacqueline Jones | Arron Kuiper | Sarah O’Neill | Rachel Oliver | Alan Perry | Gus Payne |Tracey Rhys | Rhys Trimble | Fionn Wilson

Rhagolwg: Dydd Sadwrn Medi 24ain 7yh – MYNEDIAD YN RHAD AC AM DDIM
Arddangosfa’n parhau tan Tachwedd 5ed
Ar agor Dydd Mercher, Iau 11yb-11yh a Ddydd Gwener, Sad 11yb-1yb

Mae Oriel Elysium a Culture Matters yn eich gwahodd i Wlad y Newid, Celf yn y Bar, rhagflas oriel o waith celf o Wlad y Newid: Straeon Brwydr a Chydsafiad o Gymru (Land of Change: Stories of Struggle & Solidarity from Wales), a adolygwyd yn helaeth.

Mewn oes a ddiffinnir gan ryfel, protest a newid cymdeithasol, a yw’n bryd dyrchafu ein hanesion cudd, dychmygu dewisiadau amgen ysbrydoledig a dangos undod â’r frwydr ddiwylliannol dros ddemocratiaeth, rhyddid a chydraddoldeb?

Fel cofnod o wrthwynebiad, mae Gwlad y Newid yn datgelu ac yn dathlu profiadau bywyd cyfoethog ac amrywiol pobl ddosbarth gweithiol, heb gynrychiolaeth ddigonol ac ymylol o Gymru. Gan gyfuno rhyddiaith, newyddiaduraeth, celf weledol a ffotograffiaeth mewn tapestri hyfryd o destun a delweddaeth, mae Land of Change yn cysylltu actifiaeth, awduraeth a mynegiant artistig.

Am yr artistiaid:

Rachel Oliver Gydag ochr wrthryfelgar, gan sianelu ei chwirc mewnol gydag angerdd am gelf drefol, graffiti, ffotograffiaeth, darlunio a’r defnydd o liw a hyfrydwch gweledol.

Fionn Wilson Mae ei thirweddau trefol yn canolbwyntio ar ddieithrwch cymdeithasol, anobaith ac unigedd. Mae ei gwaith yn rhan o gasgliadau cyhoeddus gan gynnwys Llyfrgell Goffa Marx, Amgueddfa Lofaol Genedlaethol Lloegr, Amgueddfa Llundain ac Amgueddfa Enfield.

Tracey Rhys Mae ei chelf weledol yn ymwneud ag atgofion o’i phlentyndod. Mae hi’n creu cynrychioliadau ffigurol o’r dosbarthiadau gweithiol, yn aml mewn protest, o fewn yr amgylchedd Cymreig.

Mae Osian Grifford yn artist/darlunydd/perfformiwr ac yn diwtor gweithdy o Langeitho, Ceredigion, ac ar hyn o bryd mae wedi’i leoli yng Nghaerdydd lle bu’n astudio’r BA Darlunio yn YGDC.

Mae Tim Evans yn fardd radical ac yn artist hunanddysgedig o Abertawe. Yn ddiweddar mae wedi dechrau dod o hyd i’w lais artistig ac mae’r gweithiau sydd wedi’u cynnwys yn y flodeugerdd yn rhai o’i ddarnau diweddaraf.

Cwblhaodd Philippa Brown gwrs mynediad ar gyfer Academi Celfyddydau Caerdydd. Yn 2017, cynhyrchodd Philippa y gwaith celf ar gyfer Chwiorydd Undod Caerdydd (Cardiff Sisters of Solidarity). Mae hi bellach yn rhedeg Viva La Frida yn Nhreforys, yn gwerthu dodrefn wedi’u huwchgylchu a’i gwaith celf.

Mae Arron Kuiper yn artist sy’n ymarfer yng Ngogledd Cymru. Dechreuodd ddatblygu ei dechneg unigol o beintio cerfluniol yn 2006, y mae’n parhau i’w berffeithio hyd heddiw. Mae ei waith wedi cael sylw mewn cyhoeddiadau fel a.n. Magazine, Vice a Business Insider, ac mae wedi cael ei arddangos mewn orielau amrywiol ledled y DU gan gynnwys y Discerning Eye, Caerdydd Gyfoes a BEEP Cymru. Mae hefyd weithiau yn gwerthu rhywfaint o gelf.

Ganed Gustavius Payne ym Merthyr Tudful yn 1969. Enillodd Payne ei wobr gelf gyntaf yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru 1993, fel ‘Myfyriwr y Flwyddyn.’ Fel artist cain mae ganddo ddiddordeb yn y sefyllfa ddynol. Mae ei baentiadau ffigurol yn defnyddio Natur, ochr yn ochr â hwdis, ffonau symudol, eiconograffeg grefyddol, a lluniadau dynol eraill. Mae delweddaeth o chwedloniaeth a llên gwerin, ynghyd â phryderon ecolegol a gwleidyddol, yn tynnu’r gwyliwr i fyd adfyfyriol hynod ddiddorol, wedi’i leoli yn y Cymoedd ôl-ddiwydiannol Cymreig. Mae’n cael ei gynrychioli gan Oriel Ffin-Y-Parc yn Llanrwst, lle mae ei waith yn cael ei ddangos yn gyson a’i gadw mewn stoc, yn ogystal ag mewn orielau amrywiol eraill hefyd. Mae wedi arddangos yn rheolaidd ers 1994, gan gynnwys arddangosfa deithiol gydweithredol a ariannwyd gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Dim Gobaith Caneri (No Hope Canary), gyda’r bardd a’r awdur Mike Jenkins, yn ystod 2011-2012.

Mae Alan Perry yn fardd o fri, yn awdur straeon byrion medrus ac yn beintiwr sy’n byw ac yn gweithio yn Abertawe. Mae wedi bod yn briod ers 55 mlynedd â’r portreadwr a’r peintiwr Jean Perry ac mae ganddyn nhw ddau fab sydd hefyd yn artistiaid.

Jacqueline Jones Daw ei chelf yn uniongyrchol allan o’i bywyd a’r hyn y mae’n ei brofi. Mae hi’n credu nad oes lle i elitiaeth mewn gwneud celf, dim ond ansawdd.

Rhys Trimble Mae’r gweithiau hyn yn archwilio’r ffin rhwng teipograffeg, delwedd, barddoniaeth, barddoniaeth weledol, technegau peintio neo-fynegol, graffiti, barddoniaeth goncrit, Cerdd dafod a fandaliaeth.

Cafodd Sarah O’Neill ei geni a’i magu yn Abertawe. Mae hi’n defnyddio’r arfordir hardd yn ogystal â’i chi defaid Cymreig ffyddlon Bean fel ysbrydoliaeth ar gyfer ei gwaith, sy’n ei helpu i fynegi emosiwn a rheoli ei hiechyd meddwl.

Mae Culture Matters yn fenter gydweithredol a ariennir gan undebau llafur, sydd â’i gwreiddiau yn y mudiad llafur, ac ar wahân i reoli’r wefan maent yn cyhoeddi llyfrau ac yn rhedeg Gwobrau’r Celfyddydau mewn partneriaeth ag undebau llafur.
E-bost: yourstoriesofwales@gmail.com

www.elysiumgallery.com

@gemhow @culturesmatter @elysiumswansea